22 October 2021 16:51
สพป.นม.2
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายฯ
โครงสร้างการปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบบุคลากร สพป.นม.2
ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับหน่วยงาน
เว็บไซต์กลุ่ม
อำนวยการ
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานบุคคล
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน/คำสั่งมอบหมายงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คำสั่งมอบหมายงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน นิติกร
คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐาน
โรงเรียนประชารัฐ

ระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการสถานศึกษา
SMSS
เว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ
ข้อมูลสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
***********************************
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สพป.นม.2
แผนที่โรงเรียน
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
YouTube สพป.นม.2
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 2561
การดำเนินโครงการ ตามแผนปฎิบัติราชการ
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร


คู่มือลงทะเบียน
คู่มือใช้งานสำหรับ ครู
คู่มือใช้งานสำหรับ ผอ.โรงเรียน
คู่มือใช้งานสำหรับ กลุ่มบุคคล
คู่มือใช้งานสำหรับ กลุ่มการเงิน
คู่มือใช้งานสำหรับ Admin

เว็บไซต์ สำหรับ ผอ.โรงเรียน
เว็บไซต์ สำหรับครู
ลืมรหัสผ่านระบบคูปองครู เปลี่ยนแปลงแก้ไข email
OBECMAIL.ORG

มาตรการประหยัดพลังงาน
ปัจจัยพื้นฐาน นร. ยากจน

แบบขอสินเชื่อสวัสดิการ
คลิกดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติการยืมเงิน
แนวปฏิบัติการยืมเงิน "ใหม่"
การโอนเงินประจำปี
จัดซื้อ / จัดจ้าง
รายงานการเงิน
สรุปผลการเบิกจ่าย
วาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา
ระบบติดตามและประเมินผลฯ สพฐ.
หน้าหลักภาคอีสาน(ลงชื่อเข้าใช้งาน)
ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามฯ
Student Protection Center

คู่มือ Student Protection Center
PowerPoint SPC
Scopia Desktop
คู่มือการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ Scopia Desktop ในกรณีไม่มีชุดประชุมคอนเฟอเรนซ์
วิธีการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ โดย Scopia Desktop (สำหรับคอมพิวเตอร์)
วิธีการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ โดย Scopia Mobile (สำหรับโทรศัพท์มือถือ)
แบบประเมินความพึงพอใจ 2561 สพป.นม.2
ระบบสารสนเทศงานบุคคล สพป.นม.2
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

          ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
          ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
          ๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
          ๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
          ๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
          ๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษานำหลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ
          ๗. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
          ๘. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
          ๙. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผล ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
          ๑๐. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญาและพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
          ๑๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีทักษะการอ่าน การเขียนผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย
                    - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่านออก เขียนได้
                    - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ – ๖ อ่านคล่อง เขียนคล่อง
          ๑๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
          ๑๓. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีผล การทดสอบคะแนนความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ด้านภาษา ด้านคำนวณและด้านเหตุผลตั้งแต่ ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
          ๑๔. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๖ มีคะแนน O-Net ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปในแต่ละกลุ่มสาระมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
          ๑๕. ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning)
          ๑๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑
          ๑๗. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน
          ๑๘. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา ผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้
          ๑๙. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพ อย่างน้อย ๑ หลักสูตร
          ๒๐. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ)ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
          ๒๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
          ๒๒. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (programmer for International Student Assessment) สูงขึ้น
          ๒๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ
          ๒๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐
          ๒๕. ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานทุกระดับมีผลงานวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
          ๒๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยในชั้นเรียนและนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล
          ๒๗. ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัย
          ๒๘. ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการ จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบ ที่หลากหลาย
          ๒๙. ร้อยละ ๑๐๐ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนอัตรากำลังในการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งตรงความต้องการของสถานศึกษา
          ๓๐. ร้อยละ ๑๐๐ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการประเมินและการพัฒนาครูผู้ช่วย
          ๓๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน
          ๓๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาการวัยเรียนภาคบังคับได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
          ๓๓. ร้อยละ ๙๐ ของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
          ๓๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
          ๓๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
          ๓๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบคุ้มครองนักเรียน
          ๓๗. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
          ๓๘. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เหมาะ เต็มตามศักยภาพ
          ๓๙. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง
          ๔๐. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานทุกระดับจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          ๔๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานทุกระดับมีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
          ๔๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย ๑ เครือข่ายขึ้นไป
          ๔๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานทุกระดับใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
          ๔๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานทุกระดับจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องแนวทางการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
          ๔๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา
          ๔๖. ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษแต่ละประเภทมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
          ๔๗. ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
          ๔๘. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานทุกระดับ มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงาน เชิงประจักษ์
          ๔๙. ระดับคุณภาพของกระบวนการ และผลการดำเนินงานเป็นไปตามรายการประเมินที่กำหนดไว้ครบ ทุกรายการประเมิน
          ๕๐. ระดับคุณภาพของการนำเสนอข้อมูล ร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์สะท้อนถึงกระบวนงานและผลลัพธ์ตามรายการประเมินครบถ้วนเป็นจริง และเชื่อถือได้
          ๕๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม อย่างเข้มแข็ง
          ๕๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของเขตพื้นที่การศึกษา มีแผนบูรณาการจัดการศึกษา
          ๕๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานทุกระดับ มีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย ๑ เครือข่ายขึ้นไป
          ๕๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของเขตพื้นที่การศึกษา มีการสร้าง ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ
          ๕๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานทุกระดับส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใน สร้างความตระหนักในการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกำกับดูแล ตลอดจนการ มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
          ๕๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานทุกระดับ มีการประสานข้อมูลกับสถาบัน หรือหน่วยงานทางการศึกษาในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย

ผอ.สพป.นม.2

นายสง่า จันทร์วิเศษ
ผอ.สพป.นม.2
Facebook.Korat2
Login
Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.
AMSS Login
Username
Password
 
KM : การจัดการความรู้
KM : การจัดการความรู้
เว็บไซต์หน่วยงานการศึกษา
ศธจ.นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพม.31
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11
เว็บไซต์ส่วนราชการในจังหวัด
เว็บไซต์ส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา
ข่าวรับสมัครงาน
ITA 2560
ITA
คู่มือ ITA
คู่มือการประเมินคุณธรรมฯ ITA
สรุปผล ITA-School 2560 Final
HONEST
มูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ
e-GP
การจัดการสารสนเทศ สพป.นครราชสีมา เขต 2
mail@korat2.go.th
ตรวจสอบสิทธิ์
คู่มือ
เข้าใช้งาน
OBECMAIL.OBEC.GO.TH
Check Mail
คู่มือการใช้งาน obecmail
ส่งคำร้องขอ MailBox
คู่มือการส่งคำร้องขอ MailBox
ห้องศูนย์การเรียนรู้ เขต 2
โปรแกรม Schoolmis

วิดีทัศน์แนะนำการใช้งาน
->ข้อมูลโรงเรียน<-
แก้ไขการยืนยันข้อมูลไม่ได้ ตอนที่ 1
แก้ไขการยืนยันข้อมูลไม่ได้ ตอนที่ 2
->ผลการเรียน<-
เพิ่มแก้ไข เลื่อน ย้าย รายวิชาแบบลากแล้ววาง
แนวปฏิบัติกรณีเด็กย้ายเข้า
กำหนดรายวิชาแสดงหรือไม่แสดงใน ปพ.1
อัปโหลดคะแนน O-NET ง่ายๆ ด้วย LibreOffice
อัปโหลดคะแนน O-NET ด้วย Excel
อัปโหลดคะแนนจาก Excel
ขั้นตอนการนำเข้าคะแนน O-Net
ขั้นตอนการนำเข้าคะแนนทั้งห้อง (ผลการเรียน)
dlit
TEPE Online

E-Budget
ระบบรายงานการรับนักเรียน

การประชุม Video Conference การรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
G-CODE

โปรแกรม ตรวจสอบพัสดุ
ดาวน์โหลด โฟลเดอร์โปรแกรมตรวจสอบพัสดุ password ในการแตกไฟล์ *.rar คือ 357 จะได้โฟลเดอร์ ชื่อตามอำเภอ ให้ double click เปิดไฟล์ excel ชื่อ ตรวจพัสดุประจำปี

ดาวน์โหลด อำเภอจักราช
ดาวน์โหลด อำเภอห้วยแถลง
ดาวน์โหลด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ดาวน์โหลด อำเภอโชคชัย
ดาวน์โหลด อำเภอหนองบุญมาก
thai school lunch
การจ้างธุรการโรงเรียน
ดาวน์โหลด เอกสารการจ้างธุรการโรงเรียน