22 October 2021 17:31
สพป.นม.2
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายฯ
โครงสร้างการปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบบุคลากร สพป.นม.2
ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับหน่วยงาน
เว็บไซต์กลุ่ม
อำนวยการ
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานบุคคล
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน/คำสั่งมอบหมายงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คำสั่งมอบหมายงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน นิติกร
คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐาน
โรงเรียนประชารัฐ

ระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการสถานศึกษา
SMSS
เว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ
ข้อมูลสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
***********************************
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สพป.นม.2
แผนที่โรงเรียน
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
YouTube สพป.นม.2
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 2561
การดำเนินโครงการ ตามแผนปฎิบัติราชการ
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร


คู่มือลงทะเบียน
คู่มือใช้งานสำหรับ ครู
คู่มือใช้งานสำหรับ ผอ.โรงเรียน
คู่มือใช้งานสำหรับ กลุ่มบุคคล
คู่มือใช้งานสำหรับ กลุ่มการเงิน
คู่มือใช้งานสำหรับ Admin

เว็บไซต์ สำหรับ ผอ.โรงเรียน
เว็บไซต์ สำหรับครู
ลืมรหัสผ่านระบบคูปองครู เปลี่ยนแปลงแก้ไข email
OBECMAIL.ORG

มาตรการประหยัดพลังงาน
ปัจจัยพื้นฐาน นร. ยากจน

แบบขอสินเชื่อสวัสดิการ
คลิกดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติการยืมเงิน
แนวปฏิบัติการยืมเงิน "ใหม่"
การโอนเงินประจำปี
จัดซื้อ / จัดจ้าง
รายงานการเงิน
สรุปผลการเบิกจ่าย
วาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา
ระบบติดตามและประเมินผลฯ สพฐ.
หน้าหลักภาคอีสาน(ลงชื่อเข้าใช้งาน)
ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามฯ
Student Protection Center

คู่มือ Student Protection Center
PowerPoint SPC
Scopia Desktop
คู่มือการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ Scopia Desktop ในกรณีไม่มีชุดประชุมคอนเฟอเรนซ์
วิธีการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ โดย Scopia Desktop (สำหรับคอมพิวเตอร์)
วิธีการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ โดย Scopia Mobile (สำหรับโทรศัพท์มือถือ)
แบบประเมินความพึงพอใจ 2561 สพป.นม.2
ระบบสารสนเทศงานบุคคล สพป.นม.2
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายบัญญัติ ๑๐ ประการสู่คุณภาพการศึกษาสำนักงานเ

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายบัญญัติ ๑๐ ประการสู่คุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ กำหนดนโยบาย (Policy) ประกอบด้วย กลยุทธ์ จุดเน้น และ “บัญญัติ ๑๐ ประการ สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา” ของสถานศึกษาในสังกัดมีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ สนองนโยบาย และจุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอบข่าย แนวทางการดำเนินงาน เป้าหมาย ตัวอย่างโครงการ ผู้รับผิดชอบ ให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ และจัดให้มีการนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน (Supervision) เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
๑. เข้าเรียนอย่างทั่วถึง : สนองนโยบาย สพฐ. กลยุทธ์ ข้อที่ ๒
    ขอบข่าย
          > เด็กปกติ
          > เด็กมีความต้องการพิเศษ
          > เด็กด้อยโอกาส
          > เด็กปัญญาเลิศ
          > เด็กต่างด้าว
          > เด็กเร่ร่อน
    แนวทางการดำเนินงาน
          ๑. ทำสำมะโนประชากรในวัยเรียน
          ๒. ทำแผนที่เขตบริการ
          ๓. จัดทำรูปแบบการศึกษาอย่างหลากหลาย
          ๔. จัดระบบติดตามเด็กเข้าเรียน
          ๕. สร้างระบบเครือข่ายรณรงค์การเกณฑ์เด็กเข้าเรียนและเฝ้าระวังการออกกลางคัน
          ๖. จัดตั้งกองทุนสนับสนุนส่งเสริมการเรียนต่อ
    เป้าหมาย
          ๑. เกณฑ์เด็กเข้าเรียนได้ร้อยละ ๑๐๐
          ๒. อัตราการออกกลางคันไม่เกินร้อยละ ๐.๒
    ตัวอย่างโครงการ
          ๑. โครงการจัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน
          ๒. โครงการจัดทำแผนที่การศึกษา SCHOOL MAPPING
          ๓. โครงการกองทุนส่งเสริมการศึกษาต่อ
          ๔. โครงการคนดีศรีโคราช สพป.นครราชสีมา เขต ๒
    หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
          ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
          ๑. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
          ๒. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
          ๓. กลุ่มนโยบายและแผน
          ๔. กลุ่มอำนวยการ
          ระดับสถานศึกษา
          งานบริหารทั่วไป
. คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์เป็นเลิศ : สนองนโยบาย สพฐ. กลยุทธ์ ข้อที่ ๑
    ขอบข่าย
          > ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนน O-NET คะแนน NT คะแนน LAS 
          >†† เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน
          >†† นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคน อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง
          >†† นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปศาสตร์  
          >†† โรงเรียนพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    แนวทางการดำเนินงาน
          ๑. วิเคราะห์ผู้เรียน และจัดทำฐานข้อมูลเป็นรายบุคคล
          ๒. ลดตัวถ่วง เสริมตัวเด่น เน้นมาตรฐาน
          ๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับศักยภาพผู้เรียนตามทฤษฎีเรียนรู้ของ BLOOM,ทฤษฎีพหุปัญญาฯลฯ
          ๔. จัดทำคลังข้อสอบสื่อและนวัตกรรมทางการเรียนการสอน
          ๕. จัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
          ๖. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เขียน คิดคำนวณ ทุกชั้นเรียน
          ๗. จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
          ๘. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปศาสตร์
          ๙. จัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
          ๑๐. สร้างเครือข่ายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และความเป็นเลิศทางการเรียน กับทุกภาคส่วน
    เป้าหมาย
          ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕
          ๒. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาครบทั้ง ๔ ด้าน ร้อยละ ๑๐๐
          ๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ร้อยละ ๑๐๐และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อ่านคล่อง เขียนคล่อง  คิดเลขคล่อง ร้อยละ ๑๐๐
          ๔. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ เข้าร่วมการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปศาสตร์ในเวทีทางวิชาการ           ๕. โรงเรียนทุกโรงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    ตัวอย่างโครงการ
          ๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
              > เข้าค่ายทางวิชาการ
              > จัดทำคลังข้อสอบสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
              > กิจกรรมสอนเข้มก่อนเลิกเรียน
          ๒. โครงการห้องเรียนคุณภาพ
              >†† กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
              >†† กิจกรรมส่งเสริมการอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่องชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
          ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาระดับปฐมวัย
              >†† †กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
              >†† †กิจกรรมปฐมวัยต้นแบบ
          ๔. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ †เทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศ
              >†† ††กิจกรรมการแข่งขันมหกรรมทางวิชาการ
              >†† ††กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ
              >†† ††กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
          ๕. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
              >†† ††กิจกรรมเข้าค่ายอาเซียน
              >†† ††กิจกรรมพูดสื่อสารภาษาอาเซียน
              >†† ††กิจกรรมจัดทำหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน
    หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
          ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
         ๑. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
          ๒. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
          ๓. กลุ่มนโยบายและแผน
          ๔. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
          ระดับสถานศึกษา
          งานบริหารวิชาการ
. ก่อเกิดงานอาชีพ : สนองนโยบาย สพฐ. กลยุทธ์ ข้อที่ ๒
    ขอบข่าย
          > งานอาชีพเทคโนโลยี
          > เกษตรกรรม
          > คหกรรม
          > งานช่าง
          > บริการ
    แนวทางการดำเนินงาน
          ๑. จัดกิจกรรมด้านอาชีพเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
          ๒. แนะแนวนักเรียนให้รู้จักตัวตนที่แท้จริงในการที่จะเลือกศึกษาต่อทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
          ๓. จัดการศึกษางานอาชีพให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
          ๔. สร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาด้านอาชีพกับสถาบันอาชีวศึกษา  อุดมศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน สถานประกอบการและแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ อื่น ๆ
    เป้าหมาย
          ๑. นักเรียนทุกคนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
          ๒. นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับทุกคน มีความรู้ทางด้านอาชีพอย่างน้อย ๑ อาชีพ
          ๓. โรงเรียนมีเครือข่ายการจัดการศึกษาด้านอาชีพที่หลากหลาย
    ตัวอย่างโครงการ
          ๑. โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ
          ๒. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
          ๓. โครงการแนะแนวศึกษาต่อแบบทวิภาคี
    หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
          ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
          ๑. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
          ๒. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
          ระดับสถานศึกษา
          ๑. งานบริหารทั่วไป
          ๒. งานบริหารวิชาการ
๔. เร่งรีบพัฒนาเทคโนโลยี : สนองนโยบาย สพฐ. ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๑,๓,๔
    ขอบข่าย
          > ด้านการบริหารจัดการ
          > ด้านการเรียนการสอน
          > ด้านการนิเทศ
          > ด้านการซ่อมบำรุง
    แนวทางการดำเนินงาน
          ๑. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สื่อ นวัตกรรมโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอ และเหมาะสมต่อการใช้งาน
          ๒. พัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีและดูแลรักษาอุปกรณ์ระดับเบื้องต้นได้
          ๓. ระดมทรัพยากรในการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี โดยความร่วมมือ  ของทุกภาคส่วน
    เป้าหมาย
          ๑. อัตราเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียน ๑ : ๑๐
          ๒. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการได้ร้อยละ ๙๐
          ๓. ครูสามารถใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในการสอนได้ร้อยละ ๘๐
          ๔. นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๘๐
          ๕. สถานศึกษาสามารถใช้ระบบ E-Office เพื่อการบริหารจัดการได้ร้อยละ ๑๐๐
    ตัวอย่างโครงการ
          ๑. โครงการเสริมสร้างศักยภาพครู และบุคลากรด้านเทคโนโลยี
          ๒. โครงการจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
          ๓. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
          ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
          ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
          ระดับสถานศึกษา
          ๑. งานบริหารทั่วไป
          ๒. งานบริหารวิชาการ
๕. มีคุณธรรมนำความรู้ : สนองนโยบาย สพฐ. กลยุทธ์ ข้อที่ ๑,๓
    ขอบข่าย
          > หลักธรรมของแต่ละศาสนา
          > ศาสนพิธี
          > คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ
          > กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
    แนวทางการดำเนินงาน
          ๑. กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
          ๒. กำหนดคุณธรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์
          ๓. บูรณาการคุณธรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
          ๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมอย่างหลากหลาย
          ๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
          ๖. สร้างเสริมประสบการณ์ด้านศาสนพิธีให้กับผู้เรียน
          ๗. สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และเฝ้าระวัง การประพฤติผิดทางคุณธรรม จริยธรรม
          ๘. ผลิตสื่อ และนวัตกรรมเกี่ยวกับการสอนคุณธรรม จริยธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
    เป้าหมาย
          ๑. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
          ๒. นักเรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
    ตัวอย่างโครงการ
          ๑. โครงการวิถีธรรมนำชีวิต
          ๒. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
              ๒.๑ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
              ๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม
              ๒.๓ กิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ
          ๓. โครงการผลิตสื่อ และนวัตกรรม
          ๔. โครงการมัคนายกน้อย
          ๕. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
          ๖. โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร
          ๗. โครงการประกวดโครงงานคุณธรรม
    หน่วยงานที่รับผิดชอบ
          ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
          ๑. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
          ๒. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
          ๓. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
          ระดับสถานศึกษา
          ๑. งานบริหารวิชาการ
          ๒. งานบริหารทั่วไป
          ๓. งานบริหารบุคคล
๖. เชิดชูวิถีไทย : สนองนโยบาย สพฐ. กลยุทธ์ ข้อที่ ๑,๓
    ขอบข่าย
          > ประวัติศาสตร์ชาติไทย
          > ประเพณีไทย
          > วัฒนธรรมไทย
          > ภูมิปัญญาท้องถิ่น
          > เอกลักษณ์ วัฒนธรรมของท้องถิ่น
    แนวทางการดำเนินงาน
          ๑. จัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ให้มีความโดดเด่น และน่าสนใจ
          ๒. จัดทำสาระหลักสูตรท้องถิ่นที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประเพณี  วัฒนธรรม และค่านิยม
          ๓. จัดกิจกรรมเชิดชูวิถีไทยอย่างหลากหลาย
          ๔. สร้างเครือข่าย ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และค่านิยมไทย
    เป้าหมาย
          ๑. นักเรียนแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
          ๒. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
    ตัวอย่างโครงการ
          ๑. โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ เอกลักษณ์ไทย
          ๒. โครงการพัฒนาครูสอนสังคม (ประวัติศาสตร์)
          ๓. โครงการส่งเสริมวิถีไทย
              > การแต่งกาย
              > อาชีพในชุมชน
          ๔. โครงการรักบ้านเกิด
              > กิจกรรมขนมไทยโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
          ๕. โครงการเข้าค่ายศิลปะ
    หน่วยงานที่รับผิดชอบ
          ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
          ๑. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
          ๒. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
          ระดับสถานศึกษา
          ๑. งานบริหารวิชาการ
          ๒. งานบริหารบุคคล
          ๓. งานบริหารทั่วไป
๗. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม : สนองนโยบาย สพฐ. ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๑,๒ ,๔
    ขอบข่าย
          > สภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียน
          > การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
    แนวทางการดำเนินงาน
          ๑. จัดทำพิมพ์เขียว (Master Plan) ของโรงเรียน
          ๒. พัฒนาการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
          ๓. บูรณาการสาระการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
          ๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างหลากหลายต่อเนื่องและเป็นระบบ
          ๕. สร้างเครือข่ายพลังสื่อมวลชนร่วมพัฒนาสถานศึกษา
          ๖. จัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ
    เป้าหมาย
          ๑. โรงเรียนทุกโรงมีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
          ๒. นักเรียนทุกคนมีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
          ๓. นักเรียนทุกคนมีจิตสาธารณะ
    ตัวอย่างโครงการ
          ๑. โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา
          ๒. โครงการขยะรีไซเคิล
          ๓. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่น ป่าสวย น้ำใส
          ๔. โครงการชุมชนน่าอยู่
          ๕. โครงการส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ
    หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
          ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
          ๑. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
          ๒. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
          ระดับสถานศึกษา
          ๑. งานบริหารทั่วไป
          ๒. งานบริหารวิชาการ
๘. น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง : สนองนโยบาย สพฐ. กลยุทธ์ ข้อที่ ๑,๒
    ขอบข่าย
          > หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
          > หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    แนวทางการดำเนินงาน
          ๑. ศึกษาแนวทางหลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          ๒. บูรณาการหลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
          ๓. จัดกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          ๔. สร้างเครือข่ายการส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    เป้าหมาย
          ๑. ทุกโรงเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
          ๒. ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          ๓. ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสมร้อยละ ๘๐
    ตัวอย่างโครงการ
          ๑. พัฒนาหลักสูตรการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          ๒. พัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          ๓. โครงการอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          ๔. ตามรอยบรมครูอยู่อย่างพอเพียง
          ๕. พัฒนา จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
          ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
          ๑. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
          ๒. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
          ระดับสถานศึกษา
          งานบริหารวิชาการ
. คู่เคียงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน : สนองนโยบาย สพฐ. กลยุทธ์ ข้อที่ ๒
    ขอบข่าย
          > ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การคัดกรอง การป้องกัน การแก้ไขการพัฒนาการส่งต่อ
    แนวทางการดำเนินงาน
          ๑. เร่งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปให้เห็นความสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
          ๒. พัฒนาครูและบุคคลทางการศึกษา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
          ๓. สร้างเครือข่าย ส่งเสริมการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
          ๔. พัฒนาระบบข้อมูล/สารสนเทศ
          ๕. การคัดลอกข้อมูลเด็กทุกคน ทุกพื้นที่ในเขตบริการและนอกเขตบริการ
          ๖. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตบริการและนอกเขตบริการ
          ๗. วิจัย และพัฒนานวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน
    เป้าหมาย
          นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตัวอย่างโครงการ
          ๑. โครงการ To Be Number One
          ๒. โครงการเพื่อนใจวัยรุ่น
              > กิจกรรมทักษะชีวิต (เพศศึกษา)
          ๓. โครงการพี่ช่วยน้อง
          ๔. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
          ๕. โครงการเพื่อนที่ปรึกษา
          ๖. โครงการติดตามเด็กด้อยโอกาส
          ๗. โครงการคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
          ๘. โครงการห้องเรียนสีขาว
          ๙. โครงการอนามัยโรงเรียน
          ๑๐. โครงการอาหารเสริม (นม)
          ๑๑. โครงการรณรงค์การสร้างวินัยการจราจร
    หน่วยงานรับผิดชอบ
          ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
          ๑. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
          ๒. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
          ระดับสถานศึกษา
          งานบริหารทั่วไป
๑๐. พากเพียรพัฒนาสู่องค์กรคุณภาพ : สนองนโยบาย สพฐ. กลยุทธ์ ข้อที่ ๔
    ขอบข่าย
          > การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา/เขตพื้นที่การศึกษา
          > บุคคลในองค์กร
          > โครงการ ภารกิจขององค์กร
    แนวทางการดำเนินงาน
          ๑. จัดทำโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา/เขตพื้นที่การศึกษา
          ๒. จัดอบรมผู้ทรงคุณวุฒิ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
          ๓. พัฒนากระบวนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา/เขตพื้นที่การศึกษา
          ๔. จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรรายบุคคล
          ๕. บุคลากรในองค์กรจัดทำแผนพัฒนาตนเอง
          ๖. พัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างเป็นระบบ
          ๗  พัฒนาองค์กรสู่คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
          ๘. นำเทคนิคคุณภาพอย่างหลากหลายมาใช้ในการพัฒนาองค์กร เช่น  OD/ TQM/ PMQA กิจกรรม ๕ ส เป็นต้น
          ๙. สร้างเครือข่ายการพัฒนาองค์กรกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างหลากหลาย  ทั้งภาครัฐ และเอกชน
          ๑๐. การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
    เป้าหมาย
          ๑. สถานศึกษาทุกโรงมีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
          ๒. ทุกองค์กรมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดและผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก
    ตัวอย่างโครงการ
          ๑. โครงการองค์กรสดใสด้วย ๕ ส
          ๒. โครงการบริการดีอย่างมีมาตรฐาน
          ๓. โครงการองค์กรคุณภาพด้วยมาตรฐาน
          ๔. โครงการค่านิยมองค์กรสู่คุณภาพ
          ๕. โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
          ๖. โครงการนิเทศภายใน
          ๗. โครงการพัฒนาบุคลากร
          ๘. กิจกรรมศึกษาเปรียบเทียบ
          ๙. กิจกรรมติดตาม ตรวจสอบ
   หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
          ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
          ๑. กลุ่มบริหารงานบุคคล
          ๒. กลุ่มอำนวยการ
          ๓. กลุ่มนโยบายและแผน
          ๔. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
          ๕. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
          ๖. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน-หน่วยตรวจสอบภายใน
          ๗. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
          ระดับสถานศึกษา
          ๑. งานบริหารวิชาการ
          ๒. งานบริหารบุคลากร
          ๓. งานบริหารงบประมาณ
          ๔. งานบริหารทั่วไป

ผอ.สพป.นม.2

นายสง่า จันทร์วิเศษ
ผอ.สพป.นม.2
Facebook.Korat2
Login
Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.
AMSS Login
Username
Password
 
KM : การจัดการความรู้
KM : การจัดการความรู้
เว็บไซต์หน่วยงานการศึกษา
ศธจ.นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพม.31
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11
เว็บไซต์ส่วนราชการในจังหวัด
เว็บไซต์ส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา
ข่าวรับสมัครงาน
ITA 2560
ITA
คู่มือ ITA
คู่มือการประเมินคุณธรรมฯ ITA
สรุปผล ITA-School 2560 Final
HONEST
มูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ
e-GP
การจัดการสารสนเทศ สพป.นครราชสีมา เขต 2
mail@korat2.go.th
ตรวจสอบสิทธิ์
คู่มือ
เข้าใช้งาน
OBECMAIL.OBEC.GO.TH
Check Mail
คู่มือการใช้งาน obecmail
ส่งคำร้องขอ MailBox
คู่มือการส่งคำร้องขอ MailBox
ห้องศูนย์การเรียนรู้ เขต 2
โปรแกรม Schoolmis

วิดีทัศน์แนะนำการใช้งาน
->ข้อมูลโรงเรียน<-
แก้ไขการยืนยันข้อมูลไม่ได้ ตอนที่ 1
แก้ไขการยืนยันข้อมูลไม่ได้ ตอนที่ 2
->ผลการเรียน<-
เพิ่มแก้ไข เลื่อน ย้าย รายวิชาแบบลากแล้ววาง
แนวปฏิบัติกรณีเด็กย้ายเข้า
กำหนดรายวิชาแสดงหรือไม่แสดงใน ปพ.1
อัปโหลดคะแนน O-NET ง่ายๆ ด้วย LibreOffice
อัปโหลดคะแนน O-NET ด้วย Excel
อัปโหลดคะแนนจาก Excel
ขั้นตอนการนำเข้าคะแนน O-Net
ขั้นตอนการนำเข้าคะแนนทั้งห้อง (ผลการเรียน)
dlit
TEPE Online

E-Budget
ระบบรายงานการรับนักเรียน

การประชุม Video Conference การรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
G-CODE

โปรแกรม ตรวจสอบพัสดุ
ดาวน์โหลด โฟลเดอร์โปรแกรมตรวจสอบพัสดุ password ในการแตกไฟล์ *.rar คือ 357 จะได้โฟลเดอร์ ชื่อตามอำเภอ ให้ double click เปิดไฟล์ excel ชื่อ ตรวจพัสดุประจำปี

ดาวน์โหลด อำเภอจักราช
ดาวน์โหลด อำเภอห้วยแถลง
ดาวน์โหลด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ดาวน์โหลด อำเภอโชคชัย
ดาวน์โหลด อำเภอหนองบุญมาก
thai school lunch
การจ้างธุรการโรงเรียน
ดาวน์โหลด เอกสารการจ้างธุรการโรงเรียน