22 October 2021 17:48
สพป.นม.2
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายฯ
โครงสร้างการปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบบุคลากร สพป.นม.2
ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับหน่วยงาน
เว็บไซต์กลุ่ม
อำนวยการ
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานบุคคล
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน/คำสั่งมอบหมายงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คำสั่งมอบหมายงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน นิติกร
คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐาน
โรงเรียนประชารัฐ

ระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการสถานศึกษา
SMSS
เว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ
ข้อมูลสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
***********************************
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สพป.นม.2
แผนที่โรงเรียน
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
YouTube สพป.นม.2
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 2561
การดำเนินโครงการ ตามแผนปฎิบัติราชการ
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร


คู่มือลงทะเบียน
คู่มือใช้งานสำหรับ ครู
คู่มือใช้งานสำหรับ ผอ.โรงเรียน
คู่มือใช้งานสำหรับ กลุ่มบุคคล
คู่มือใช้งานสำหรับ กลุ่มการเงิน
คู่มือใช้งานสำหรับ Admin

เว็บไซต์ สำหรับ ผอ.โรงเรียน
เว็บไซต์ สำหรับครู
ลืมรหัสผ่านระบบคูปองครู เปลี่ยนแปลงแก้ไข email
OBECMAIL.ORG

มาตรการประหยัดพลังงาน
ปัจจัยพื้นฐาน นร. ยากจน

แบบขอสินเชื่อสวัสดิการ
คลิกดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติการยืมเงิน
แนวปฏิบัติการยืมเงิน "ใหม่"
การโอนเงินประจำปี
จัดซื้อ / จัดจ้าง
รายงานการเงิน
สรุปผลการเบิกจ่าย
วาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา
ระบบติดตามและประเมินผลฯ สพฐ.
หน้าหลักภาคอีสาน(ลงชื่อเข้าใช้งาน)
ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามฯ
Student Protection Center

คู่มือ Student Protection Center
PowerPoint SPC
Scopia Desktop
คู่มือการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ Scopia Desktop ในกรณีไม่มีชุดประชุมคอนเฟอเรนซ์
วิธีการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ โดย Scopia Desktop (สำหรับคอมพิวเตอร์)
วิธีการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ โดย Scopia Mobile (สำหรับโทรศัพท์มือถือ)
แบบประเมินความพึงพอใจ 2561 สพป.นม.2
ระบบสารสนเทศงานบุคคล สพป.นม.2
ประวัติ นายสง่า จันทร์วิเศษ

ประวัติส่วนตัว
               นายสง่า จันทร์วิเศษ
               เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
               ภูมิลำเนา อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ประวัติการศึกษา
               ปริญญาตรี
                              นิติศาสตรบัณฑิต วิชาเอก นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                              ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การแนะแนว วิทยาลัยครูสุรินทร์
               ปริญญาโท
                              ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอก การบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์

ประวัติการทำงาน
               พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ครู ๑ โรงเรียนบ้านลำเพิญ จ.สุรินทร์
               เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖ ครู ๒ โรงเรียนบ้านดงเค็ง จ.สุรินทร์
               เมษายน พ.ศ. ๓๕๓๐ ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านตาเพชร จ.สุรินทร์
               ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านทะยูง จ.สุรินทร์
               ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษา อ.โพธิชัย จ.ร้อยเอ็ด
               สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ หัวหน้าการประถมศึกษา กิ่งอำเภอชำนิ จ.บุรีรัมย์
               พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ หัวหน้าการประถมศึกษา อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
               กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ หัวหน้าการประถมศึกษา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
               มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓ หัวหน้าการประถมศึกษา อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
               พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ หัวหน้าการประถมศึกษา อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
               มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔
               ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔
               มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๒
               สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒

ผลงานความภาคภูมิใจ
               ๑. ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะเป็นครูผู้ประพฤติตนตามระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นที่ประจักษ์ชัด เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๓
               ๒. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการระดับ สพฐ. เพื่อตัดสินหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) จำนวน ๓ ปีติดต่อกัน คือ
                    ประจำปี ๒๕๕๗
                    ประจำปี ๒๕๕๘
                    ประจำปี ๒๕๕๙

ผอ.สพป.นม.2

นายสง่า จันทร์วิเศษ
ผอ.สพป.นม.2
Facebook.Korat2
Login
Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.
AMSS Login
Username
Password
 
KM : การจัดการความรู้
KM : การจัดการความรู้
เว็บไซต์หน่วยงานการศึกษา
ศธจ.นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพม.31
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11
เว็บไซต์ส่วนราชการในจังหวัด
เว็บไซต์ส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา
ข่าวรับสมัครงาน
ITA 2560
ITA
คู่มือ ITA
คู่มือการประเมินคุณธรรมฯ ITA
สรุปผล ITA-School 2560 Final
HONEST
มูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ
e-GP
การจัดการสารสนเทศ สพป.นครราชสีมา เขต 2
mail@korat2.go.th
ตรวจสอบสิทธิ์
คู่มือ
เข้าใช้งาน
OBECMAIL.OBEC.GO.TH
Check Mail
คู่มือการใช้งาน obecmail
ส่งคำร้องขอ MailBox
คู่มือการส่งคำร้องขอ MailBox
ห้องศูนย์การเรียนรู้ เขต 2
โปรแกรม Schoolmis

วิดีทัศน์แนะนำการใช้งาน
->ข้อมูลโรงเรียน<-
แก้ไขการยืนยันข้อมูลไม่ได้ ตอนที่ 1
แก้ไขการยืนยันข้อมูลไม่ได้ ตอนที่ 2
->ผลการเรียน<-
เพิ่มแก้ไข เลื่อน ย้าย รายวิชาแบบลากแล้ววาง
แนวปฏิบัติกรณีเด็กย้ายเข้า
กำหนดรายวิชาแสดงหรือไม่แสดงใน ปพ.1
อัปโหลดคะแนน O-NET ง่ายๆ ด้วย LibreOffice
อัปโหลดคะแนน O-NET ด้วย Excel
อัปโหลดคะแนนจาก Excel
ขั้นตอนการนำเข้าคะแนน O-Net
ขั้นตอนการนำเข้าคะแนนทั้งห้อง (ผลการเรียน)
dlit
TEPE Online

E-Budget
ระบบรายงานการรับนักเรียน

การประชุม Video Conference การรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
G-CODE

โปรแกรม ตรวจสอบพัสดุ
ดาวน์โหลด โฟลเดอร์โปรแกรมตรวจสอบพัสดุ password ในการแตกไฟล์ *.rar คือ 357 จะได้โฟลเดอร์ ชื่อตามอำเภอ ให้ double click เปิดไฟล์ excel ชื่อ ตรวจพัสดุประจำปี

ดาวน์โหลด อำเภอจักราช
ดาวน์โหลด อำเภอห้วยแถลง
ดาวน์โหลด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ดาวน์โหลด อำเภอโชคชัย
ดาวน์โหลด อำเภอหนองบุญมาก
thai school lunch
การจ้างธุรการโรงเรียน
ดาวน์โหลด เอกสารการจ้างธุรการโรงเรียน