22 October 2021 17:10
สพป.นม.2
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายฯ
โครงสร้างการปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบบุคลากร สพป.นม.2
ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับหน่วยงาน
เว็บไซต์กลุ่ม
อำนวยการ
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานบุคคล
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน/คำสั่งมอบหมายงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คำสั่งมอบหมายงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน นิติกร
คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐาน
โรงเรียนประชารัฐ

ระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการสถานศึกษา
SMSS
เว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ
ข้อมูลสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
***********************************
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สพป.นม.2
แผนที่โรงเรียน
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
YouTube สพป.นม.2
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 2561
การดำเนินโครงการ ตามแผนปฎิบัติราชการ
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร


คู่มือลงทะเบียน
คู่มือใช้งานสำหรับ ครู
คู่มือใช้งานสำหรับ ผอ.โรงเรียน
คู่มือใช้งานสำหรับ กลุ่มบุคคล
คู่มือใช้งานสำหรับ กลุ่มการเงิน
คู่มือใช้งานสำหรับ Admin

เว็บไซต์ สำหรับ ผอ.โรงเรียน
เว็บไซต์ สำหรับครู
ลืมรหัสผ่านระบบคูปองครู เปลี่ยนแปลงแก้ไข email
OBECMAIL.ORG

มาตรการประหยัดพลังงาน
ปัจจัยพื้นฐาน นร. ยากจน

แบบขอสินเชื่อสวัสดิการ
คลิกดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติการยืมเงิน
แนวปฏิบัติการยืมเงิน "ใหม่"
การโอนเงินประจำปี
จัดซื้อ / จัดจ้าง
รายงานการเงิน
สรุปผลการเบิกจ่าย
วาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา
ระบบติดตามและประเมินผลฯ สพฐ.
หน้าหลักภาคอีสาน(ลงชื่อเข้าใช้งาน)
ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามฯ
Student Protection Center

คู่มือ Student Protection Center
PowerPoint SPC
Scopia Desktop
คู่มือการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ Scopia Desktop ในกรณีไม่มีชุดประชุมคอนเฟอเรนซ์
วิธีการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ โดย Scopia Desktop (สำหรับคอมพิวเตอร์)
วิธีการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ โดย Scopia Mobile (สำหรับโทรศัพท์มือถือ)
แบบประเมินความพึงพอใจ 2561 สพป.นม.2
ระบบสารสนเทศงานบุคคล สพป.นม.2
News Categories
อำนวยการ

Category: อำนวยการ
Number of Items: 5
-> ขอเชิญสมาชิก ส.ส.นม.ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
-> คำขวัญวันครู ครั้งที่ ๖๐ พุทธศักราช ๒๕๕๙
-> คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
-> เลื่อนการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.นม.2
-> "Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ"
บริหารงานบุคคล

Category: บริหารงานบุคคล
Number of Items: 10
-> รับสมัครคัดเลือกบุลคลฯ
-> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ฯ
-> ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ
-> ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ฯ
-> รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2
-> ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ เรื่อง รับ
-> ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ เรื่อง รับ
-> ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลื
-> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชกา
-> ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรกา
นโยบายและแผน

Category: นโยบายและแผน
Number of Items: 13
-> แนวทางการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
-> การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
-> นโยบายและจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายธีระเก
-> รายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึ
-> ตรวจสอบและรายงานค่าสาธารณูปโภค
-> การบริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้เทคนิคด้าน GIS ในการทำแผนที่
-> จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา/นโยบายสำคัญ กระทรวงศึกษาธิการ (8 ก.
-> การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงาน
-> ตรวจสอบการรายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค
-> ตรวจสอบการยืนยันข้อมูล 10 มิถุนายน 2559
นิเทศ ติดตามและประเมินผล

Category: นิเทศ ติดตามและประเมินผล
Number of Items: 10
-> สื่อ เกษตรตามรอย ศาสตร์พระราชา สู่ห้องเรียน
-> เอกสารอบรมหลักสูตร 2560
-> คู่มือการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nationnal Test : NT) ชั้น
-> เอกสาร power point ประกอบการบรรยาย PLC ของ รศ.นราพร จันทร์โอชา 28 ก.พ. 60
-> ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรีย
-> คู่มือการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา
-> เอกสาร "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
-> แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1-ป.6
-> ผลสอบ O-NET ชั้น ป.๖ และ ชั้น ม.๓ ของ สพป.นม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
-> O-NET
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Category: บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
Number of Items: 4
-> รายชื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินฯ
-> เอกสารประกอบการบรรยายรระบบบำเหน็จบำนาญ 2560
-> การตรวจสอบทะเบียนสมาชิก ชพค. ชพส.
-> ตัวอย่างเอกสารการจ้างก่อสร้าง
ส่งเสริมการจัดการศึกษา

Category: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
Number of Items: 4
-> คู่มือการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจนในพื้นที่ 10 จังหวัด พ.ศ. 2559
-> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
-> รับเอกสาร ปพ.
-> การบันทึกข้อมูลผลการเรียนโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (ปพ.ออนไลน
ตรวจสอบภายใน

Category: ตรวจสอบภายใน
Number of Items: 0
-> There are no news items in this category.
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

Category: ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
Number of Items: 0
-> There are no news items in this category.
ศูนย์ ITEC

Category: ศูนย์ ITEC
Number of Items: 2
-> LIVE STREAMING VIDEO
-> ระบบรับส่งหนังสือราชการ
None-Categorised News
Number of Items: 19
-> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ฯ
-> ดาวน์โหลด หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
-> รูปกิจกรรมการอบรมลูกเสือ BTC 2561
-> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเวรยาม
-> ประกาศ เอกสารหลักสูตร 2560
-> ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง รร.บ้านบึงไทย
-> กฎบัตรการตรวจสอบภานใน สพป.นครราชสีมา เขต 2
-> ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
-> กฎบัตรการตรวจสอบภานในและกรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน
-> ปฏิทินการดำนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สั
ผอ.สพป.นม.2

นายสง่า จันทร์วิเศษ
ผอ.สพป.นม.2
Facebook.Korat2
Login
Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.
AMSS Login
Username
Password
 
KM : การจัดการความรู้
KM : การจัดการความรู้
เว็บไซต์หน่วยงานการศึกษา
ศธจ.นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพม.31
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11
เว็บไซต์ส่วนราชการในจังหวัด
เว็บไซต์ส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา
ข่าวรับสมัครงาน
ITA 2560
ITA
คู่มือ ITA
คู่มือการประเมินคุณธรรมฯ ITA
สรุปผล ITA-School 2560 Final
HONEST
มูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ
e-GP
การจัดการสารสนเทศ สพป.นครราชสีมา เขต 2
mail@korat2.go.th
ตรวจสอบสิทธิ์
คู่มือ
เข้าใช้งาน
OBECMAIL.OBEC.GO.TH
Check Mail
คู่มือการใช้งาน obecmail
ส่งคำร้องขอ MailBox
คู่มือการส่งคำร้องขอ MailBox
ห้องศูนย์การเรียนรู้ เขต 2
โปรแกรม Schoolmis

วิดีทัศน์แนะนำการใช้งาน
->ข้อมูลโรงเรียน<-
แก้ไขการยืนยันข้อมูลไม่ได้ ตอนที่ 1
แก้ไขการยืนยันข้อมูลไม่ได้ ตอนที่ 2
->ผลการเรียน<-
เพิ่มแก้ไข เลื่อน ย้าย รายวิชาแบบลากแล้ววาง
แนวปฏิบัติกรณีเด็กย้ายเข้า
กำหนดรายวิชาแสดงหรือไม่แสดงใน ปพ.1
อัปโหลดคะแนน O-NET ง่ายๆ ด้วย LibreOffice
อัปโหลดคะแนน O-NET ด้วย Excel
อัปโหลดคะแนนจาก Excel
ขั้นตอนการนำเข้าคะแนน O-Net
ขั้นตอนการนำเข้าคะแนนทั้งห้อง (ผลการเรียน)
dlit
TEPE Online

E-Budget
ระบบรายงานการรับนักเรียน

การประชุม Video Conference การรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
G-CODE

โปรแกรม ตรวจสอบพัสดุ
ดาวน์โหลด โฟลเดอร์โปรแกรมตรวจสอบพัสดุ password ในการแตกไฟล์ *.rar คือ 357 จะได้โฟลเดอร์ ชื่อตามอำเภอ ให้ double click เปิดไฟล์ excel ชื่อ ตรวจพัสดุประจำปี

ดาวน์โหลด อำเภอจักราช
ดาวน์โหลด อำเภอห้วยแถลง
ดาวน์โหลด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ดาวน์โหลด อำเภอโชคชัย
ดาวน์โหลด อำเภอหนองบุญมาก
thai school lunch
การจ้างธุรการโรงเรียน
ดาวน์โหลด เอกสารการจ้างธุรการโรงเรียน