22 October 2021 17:04
สพป.นม.2
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายฯ
โครงสร้างการปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบบุคลากร สพป.นม.2
ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับหน่วยงาน
เว็บไซต์กลุ่ม
อำนวยการ
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานบุคคล
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน/คำสั่งมอบหมายงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คำสั่งมอบหมายงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน นิติกร
คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐาน
โรงเรียนประชารัฐ

ระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการสถานศึกษา
SMSS
เว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ
ข้อมูลสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
***********************************
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สพป.นม.2
แผนที่โรงเรียน
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
YouTube สพป.นม.2
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 2561
การดำเนินโครงการ ตามแผนปฎิบัติราชการ
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร


คู่มือลงทะเบียน
คู่มือใช้งานสำหรับ ครู
คู่มือใช้งานสำหรับ ผอ.โรงเรียน
คู่มือใช้งานสำหรับ กลุ่มบุคคล
คู่มือใช้งานสำหรับ กลุ่มการเงิน
คู่มือใช้งานสำหรับ Admin

เว็บไซต์ สำหรับ ผอ.โรงเรียน
เว็บไซต์ สำหรับครู
ลืมรหัสผ่านระบบคูปองครู เปลี่ยนแปลงแก้ไข email
OBECMAIL.ORG

มาตรการประหยัดพลังงาน
ปัจจัยพื้นฐาน นร. ยากจน

แบบขอสินเชื่อสวัสดิการ
คลิกดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติการยืมเงิน
แนวปฏิบัติการยืมเงิน "ใหม่"
การโอนเงินประจำปี
จัดซื้อ / จัดจ้าง
รายงานการเงิน
สรุปผลการเบิกจ่าย
วาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา
ระบบติดตามและประเมินผลฯ สพฐ.
หน้าหลักภาคอีสาน(ลงชื่อเข้าใช้งาน)
ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามฯ
Student Protection Center

คู่มือ Student Protection Center
PowerPoint SPC
Scopia Desktop
คู่มือการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ Scopia Desktop ในกรณีไม่มีชุดประชุมคอนเฟอเรนซ์
วิธีการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ โดย Scopia Desktop (สำหรับคอมพิวเตอร์)
วิธีการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ โดย Scopia Mobile (สำหรับโทรศัพท์มือถือ)
แบบประเมินความพึงพอใจ 2561 สพป.นม.2
ระบบสารสนเทศงานบุคคล สพป.นม.2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเวรยาม
Posted by -> Khuanchai on July 14 2018

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเวรยาม สพป.นครราชสีมา เขต 2


Print
ประกาศ เอกสารหลักสูตร 2560
Posted by -> Khuanchai on May 02 2018

ดาวน์โหลด เอกสารอบรมหลักสูตร 2560 วันที่ 27 เม.ย. 2561


Print
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง รร.บ้านบึงไทย
Posted by -> Khuanchai on April 25 2018

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน รับสมัคร 30 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2561

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

กลุ่มวิชาปฐมวัย 1 อัตรา


Print
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ เรื่อง รับ
Posted by -> SuperAdmin on April 05 2018

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณรายจ่าย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒


Print
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ เรื่อง รับ
Posted by -> SuperAdmin on April 05 2018

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ที่ว่าง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒


Print
กฎบัตรการตรวจสอบภานใน สพป.นครราชสีมา เขต 2
Posted by -> Khuanchai on April 03 2018

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 วัตถุประสงค์ อำนวจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของหน่วยตรวจสอบภายใน


Print
แนวทางการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
Posted by -> Khuanchai on March 30 2018

แนวทางการดําเนินงาน การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


Print
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
Posted by -> Khuanchai on March 13 2018

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง


Print
กฎบัตรการตรวจสอบภานในและกรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน
Posted by -> Khuanchai on January 31 2018

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


Print
ปฏิทินการดำนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สั
Posted by -> SuperAdmin on January 15 2018

ปฏิทินการดำนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑


Print
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลื
Posted by -> SuperAdmin on November 30 2017

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย/โอน ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2


Print
ผอ.สพป.นม.2

นายสง่า จันทร์วิเศษ
ผอ.สพป.นม.2
Facebook.Korat2
Login
Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.
AMSS Login
Username
Password
 
KM : การจัดการความรู้
KM : การจัดการความรู้
เว็บไซต์หน่วยงานการศึกษา
ศธจ.นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพม.31
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11
เว็บไซต์ส่วนราชการในจังหวัด
เว็บไซต์ส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา
ข่าวรับสมัครงาน
ITA 2560
ITA
คู่มือ ITA
คู่มือการประเมินคุณธรรมฯ ITA
สรุปผล ITA-School 2560 Final
HONEST
มูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ
e-GP
การจัดการสารสนเทศ สพป.นครราชสีมา เขต 2
mail@korat2.go.th
ตรวจสอบสิทธิ์
คู่มือ
เข้าใช้งาน
OBECMAIL.OBEC.GO.TH
Check Mail
คู่มือการใช้งาน obecmail
ส่งคำร้องขอ MailBox
คู่มือการส่งคำร้องขอ MailBox
ห้องศูนย์การเรียนรู้ เขต 2
โปรแกรม Schoolmis

วิดีทัศน์แนะนำการใช้งาน
->ข้อมูลโรงเรียน<-
แก้ไขการยืนยันข้อมูลไม่ได้ ตอนที่ 1
แก้ไขการยืนยันข้อมูลไม่ได้ ตอนที่ 2
->ผลการเรียน<-
เพิ่มแก้ไข เลื่อน ย้าย รายวิชาแบบลากแล้ววาง
แนวปฏิบัติกรณีเด็กย้ายเข้า
กำหนดรายวิชาแสดงหรือไม่แสดงใน ปพ.1
อัปโหลดคะแนน O-NET ง่ายๆ ด้วย LibreOffice
อัปโหลดคะแนน O-NET ด้วย Excel
อัปโหลดคะแนนจาก Excel
ขั้นตอนการนำเข้าคะแนน O-Net
ขั้นตอนการนำเข้าคะแนนทั้งห้อง (ผลการเรียน)
dlit
TEPE Online

E-Budget
ระบบรายงานการรับนักเรียน

การประชุม Video Conference การรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
G-CODE

โปรแกรม ตรวจสอบพัสดุ
ดาวน์โหลด โฟลเดอร์โปรแกรมตรวจสอบพัสดุ password ในการแตกไฟล์ *.rar คือ 357 จะได้โฟลเดอร์ ชื่อตามอำเภอ ให้ double click เปิดไฟล์ excel ชื่อ ตรวจพัสดุประจำปี

ดาวน์โหลด อำเภอจักราช
ดาวน์โหลด อำเภอห้วยแถลง
ดาวน์โหลด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ดาวน์โหลด อำเภอโชคชัย
ดาวน์โหลด อำเภอหนองบุญมาก
thai school lunch
การจ้างธุรการโรงเรียน
ดาวน์โหลด เอกสารการจ้างธุรการโรงเรียน