21 January 2022 16:39
สพป.นม.2
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายฯ
โครงสร้างการปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบบุคลากร สพป.นม.2
ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับหน่วยงาน
เว็บไซต์กลุ่ม
อำนวยการ
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานบุคคล
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน/คำสั่งมอบหมายงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คำสั่งมอบหมายงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน นิติกร
คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐาน
โรงเรียนประชารัฐ

ระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการสถานศึกษา
SMSS
เว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ
ข้อมูลสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
***********************************
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สพป.นม.2
แผนที่โรงเรียน
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
YouTube สพป.นม.2
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 2561
การดำเนินโครงการ ตามแผนปฎิบัติราชการ
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร


คู่มือลงทะเบียน
คู่มือใช้งานสำหรับ ครู
คู่มือใช้งานสำหรับ ผอ.โรงเรียน
คู่มือใช้งานสำหรับ กลุ่มบุคคล
คู่มือใช้งานสำหรับ กลุ่มการเงิน
คู่มือใช้งานสำหรับ Admin

เว็บไซต์ สำหรับ ผอ.โรงเรียน
เว็บไซต์ สำหรับครู
ลืมรหัสผ่านระบบคูปองครู เปลี่ยนแปลงแก้ไข email
OBECMAIL.ORG

มาตรการประหยัดพลังงาน
ปัจจัยพื้นฐาน นร. ยากจน

แบบขอสินเชื่อสวัสดิการ
คลิกดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติการยืมเงิน
แนวปฏิบัติการยืมเงิน "ใหม่"
การโอนเงินประจำปี
จัดซื้อ / จัดจ้าง
รายงานการเงิน
สรุปผลการเบิกจ่าย
วาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา
ระบบติดตามและประเมินผลฯ สพฐ.
หน้าหลักภาคอีสาน(ลงชื่อเข้าใช้งาน)
ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามฯ
Student Protection Center

คู่มือ Student Protection Center
PowerPoint SPC
Scopia Desktop
คู่มือการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ Scopia Desktop ในกรณีไม่มีชุดประชุมคอนเฟอเรนซ์
วิธีการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ โดย Scopia Desktop (สำหรับคอมพิวเตอร์)
วิธีการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ โดย Scopia Mobile (สำหรับโทรศัพท์มือถือ)
แบบประเมินความพึงพอใจ 2561 สพป.นม.2
ระบบสารสนเทศงานบุคคล สพป.นม.2
ประชาสัมพันธ์ข่าวด่วน
www.korat2.go.th แสดงผลได้ดีที่สุดบนความละเอียด 1366 x 768
// // ประกาศ รับสมัครอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 >> รายละเอียด คลิก << // แจ้งการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) >> รายละเอียด คลิก << //
ตรวจสอบการรับหนังสือราชการ AMSS
ปฎิทิน สพป.นครราชสีมา เขต 2
รับสมัครคัดเลือกบุลคลฯ
Posted by -> kesaniim on June 14 2019

Main Images: 00.jpg รับสมัครคัดเลือกบุลคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

  <<รายละเอียดดังประกาศ (คลิ๊ก)>>


0 Comments · 187 Reads ·Print
สื่อ เกษตรตามรอย ศาสตร์พระราชา สู่ห้องเรียน
Posted by -> kesaniim on June 13 2019

สื่อ เกษตรตามรอย ศาสตร์พระราชา สู่ห้องเรียน โดย สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) โดยมี 2 เรื่อง คือ 1.เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 2. 70 ปี กษัตริย์ เกษตร 


0 Comments · 105 Reads ·Print
รายชื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินฯ
Posted by -> kesaniim on May 31 2019

 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

<< คลิก ดูรายละเอียด ที่นี่ >>


0 Comments · 391 Reads ·Print
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ฯ
Posted by -> kesaniim on May 29 2019

 ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒

<< คลิก ดูรายละเอียด ที่นี่>>


0 Comments · 327 Reads ·Print
เอกสารอบรมหลักสูตร 2560
Posted by -> kesaniim on May 17 2019

 เอกสารอบรมหลักสูตร 2560 (ดาวน์โหลด คลิ๊ก)


0 Comments · 192 Reads ·Print
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ
Posted by -> kesaniim on May 13 2019

 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชากร ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

- ดาวน์โหลด แบบคำขอฯ (คลิ๊ก)

- ดาวน์โหลด รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาฯ (คลิ๊ก)


0 Comments · 158 Reads ·Print
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ฯ
Posted by -> kesaniim on May 08 2019

   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อย้ายให้มาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ 


0 Comments · 146 Reads ·Print
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ฯ
Posted by -> kesaniim on April 26 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2


0 Comments · 842 Reads ·Print
ดาวน์โหลด หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
Posted by -> kesaniim on April 23 2019

  ดาวน์โหลด หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)


0 Comments · 3591 Reads ·Print
รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2
Posted by -> kesaniim on April 03 2019

รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) 


Print
รูปกิจกรรมการอบรมลูกเสือ BTC 2561
Posted by -> Khuanchai on October 31 2018

รูปกิจกรรมการอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C. วันที่ 28-30 ตุลาคม 2561  ณ ค่ายลูกเสือกิตตินันท์แค้มป์ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา


Print
ประกาศของโรงเรียน
Latest Downloads
-> ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านห้วยแคน
-> งบทดลอง สพป.นครราชสีมา เขต 2 (เดือน มีนาคม 2561)
-> งบทดลอง สพป.นครราชสีมา เขต 2 (เดือน กุมภาพันธ์ 2561)
-> เอกสารประกอบงบทดลอง (เดือน มกราคม 2561)
-> xxx
-> งบทดลอง สพป.นครราชสีมา เขต 2 (เดือน มกราคม 2561)
-> ระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุม เดือน กุมภาพันธ์ 2561
-> รายงานการประชุม เดือน มกราคม 2561
-> ระเบียบวาระการประชุม เดือน มกราคม 2561
-> กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผอ.สพป.นม.2

นายสง่า จันทร์วิเศษ
ผอ.สพป.นม.2
Facebook.Korat2
Login
Username

Password



Forgotten your password?
Request a new one here.
AMSS Login
Username
Password
 
KM : การจัดการความรู้
KM : การจัดการความรู้
เว็บไซต์หน่วยงานการศึกษา
ศธจ.นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพม.31
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11
เว็บไซต์ส่วนราชการในจังหวัด
เว็บไซต์ส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา
ข่าวรับสมัครงาน
ITA 2560
ITA
คู่มือ ITA
คู่มือการประเมินคุณธรรมฯ ITA
สรุปผล ITA-School 2560 Final
HONEST
มูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ
e-GP
การจัดการสารสนเทศ สพป.นครราชสีมา เขต 2
mail@korat2.go.th
ตรวจสอบสิทธิ์
คู่มือ
เข้าใช้งาน
OBECMAIL.OBEC.GO.TH
Check Mail
คู่มือการใช้งาน obecmail
ส่งคำร้องขอ MailBox
คู่มือการส่งคำร้องขอ MailBox
ห้องศูนย์การเรียนรู้ เขต 2
โปรแกรม Schoolmis

วิดีทัศน์แนะนำการใช้งาน
->ข้อมูลโรงเรียน<-
แก้ไขการยืนยันข้อมูลไม่ได้ ตอนที่ 1
แก้ไขการยืนยันข้อมูลไม่ได้ ตอนที่ 2
->ผลการเรียน<-
เพิ่มแก้ไข เลื่อน ย้าย รายวิชาแบบลากแล้ววาง
แนวปฏิบัติกรณีเด็กย้ายเข้า
กำหนดรายวิชาแสดงหรือไม่แสดงใน ปพ.1
อัปโหลดคะแนน O-NET ง่ายๆ ด้วย LibreOffice
อัปโหลดคะแนน O-NET ด้วย Excel
อัปโหลดคะแนนจาก Excel
ขั้นตอนการนำเข้าคะแนน O-Net
ขั้นตอนการนำเข้าคะแนนทั้งห้อง (ผลการเรียน)
dlit
TEPE Online

E-Budget
ระบบรายงานการรับนักเรียน

การประชุม Video Conference การรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
G-CODE

โปรแกรม ตรวจสอบพัสดุ
ดาวน์โหลด โฟลเดอร์โปรแกรมตรวจสอบพัสดุ password ในการแตกไฟล์ *.rar คือ 357 จะได้โฟลเดอร์ ชื่อตามอำเภอ ให้ double click เปิดไฟล์ excel ชื่อ ตรวจพัสดุประจำปี

ดาวน์โหลด อำเภอจักราช
ดาวน์โหลด อำเภอห้วยแถลง
ดาวน์โหลด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ดาวน์โหลด อำเภอโชคชัย
ดาวน์โหลด อำเภอหนองบุญมาก
thai school lunch
การจ้างธุรการโรงเรียน
ดาวน์โหลด เอกสารการจ้างธุรการโรงเรียน